(22) 621-29-33, 698 442 096  sekretariat@przymierze.org.pl

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin

"...kto nie dąży do rzeczy niemożliwych nigdy ich nie osiągnie..."

Kongres Rodziny

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE MIĘDZYNARODOWY KONGRES RODZINY BUDOWANIE WIĘZI W MAŁŻEŃSTWIE I W RODZINIE

17-19 marca 2017 roku

UKSW, DEWAJTIS 5

PIĄTEK - 17 MARCA DZIEŃ POLONIJNY

8.00 Msza Święta na rozpoczęcie dnia polonijnego, Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP na Bielanach

AULA JANA PAWŁA II 9.30 Uroczyste rozpoczęcie Słowo Wprowadzające - Ks. prof. Mieczysław Ozorowski, Wydział Studiów nad Rodziną UKSW Sesja I 10.00 Rodzina i potrzeba jej wzmocnienia w centrum polityki społecznej państwa - senator Antoni Szymański, zastępca przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP, Gdańsk 10.15 Głoszenie Ewangelii rodziny jako fundament więzi małżeńskich i rodzinnych w środowiskach emigracji polonijnej – Ks. dr Przemysław Drąg, Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin 10.40 Budowanie więzi małżeńskiej a emigracja z perspektywy poradnictwa rodzinnego Ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz, Uniwersytet Opolski 11.10 Modlitwa małżeńska fundamentem budowania więzi małżeńskiej wystawionej na próbę ze względu na emigrację – dr hab. Mieczysław Guzewicz, konsultor Rady ds. Rodziny przy Episkopacie Polski 11.35 Rodzina i małżeństwo w świetle badań empirycznych środowisk polonijnych w Niemczech – Ks. prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz, Fundacja "Popieram Rodzinę" 

12.00 Duszpasterstwo rodzin polskich we Francji w kontekście historyczno-pastoralnym Ks. dr Robert Czarnowski, Polska Misja Katolicka we Francji 12.20 Polskie rodziny wobec migracji zarobkowych – ujęcie z perspektywy dzieci em. prof. UW, dr hab. Krystyna Ostrowska, EDU Research Polska 12.45 – przerwa obiadowa Sesja II 14.00 DE FAMILIA NUMQAM SATIS- Poradnictwo Rodzinne w Polskich Misjach Katolickich Europy Zachodniej – Ks. dr Józef Młyński, Tarnów 14.25 Stosowanie ekologicznych metod rozpoznawania płodności czynnikiem umacniającym więź małżeńską – Ks. dr hab. Andrzej Pryba, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 14.50 INER Cycle oraz Platforma Informacyjna Poradni Rodzinnych jako nowoczesne narzędzia informatyczne w służbie rodzinie na emigracji – dr Agnieszka Chrobak Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, Wrocław 15.15 Komu w drogę, temu ABS, czyli szóste przykazanie nie zna granic mgr Wiesław Gajewski, Fundacja Czyste Serca, Bydgoszcz 15.40 WDŻ – Demontaż norm seksualności. Skutki dla naszych dzieci i dla społeczeństwa Zachód – Polska – mgr Magdalena Czarnik, Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci, Kraków 16.00 – przerwa kawowa Sesja III 16.30 Krzyż w małżeństwie i rodzinie – mgr Wiesława Kowalska, Apostołka Życia na siedmiu kontynentach 16.45 Jak pielęgnować piękną miłość małżeńską w warunkach emigracyjnej rozłąki Marta i Henryk Kuczajowie, Diecezjalna Para Małżeńska Doradców Życia Rodzinnego Archidiecezji Krakowskiej 17.00 Osamotnienie jako element braku więzi w małżeństwie na przykładzie emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii – mgr lic. Katarzyna Bilska, Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii 17.15 Razem ku wieczności – Anna i Tadeusz Burzyńscy, Duszpasterstwo Rodzin przy Kościele Polskim w Rzymie 17.30 Wykorzystanie talentów w małżeństwie do budowania najlepszego zespołu świata – metoda powstała na podstawie badań Instytutu Gallupa – lic. Sylwia Kijas i lic. Anna Pomorska, Polska Misja Katolicka Niemcy/Radom 17.40 JA...ślubuję ci miłość wierność i uczciwość małżeńską oraz to, że cię nie opuszczę aż do śmierci ... i emigracja tego nie zmieni – Mirosława i Jarosław Pakurowie Stowarzyszenie Trudnych Małżeństw Sychar, Gdańsk 18.00 Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego na krańcach świata, na wyciągnięcie ręki dzięki aplikacji Powerbank for Life – mgr Katarzyna Pazdan, Centralny Ośrodek Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego na Jasnej Górze 18.15 Wierność na emigracji. Próba czy szansa? – Ewa i Tomasz Lenartowie, Polska Misja Katolicka w Szwajcarii 18.30 Sytuacja duszpasterstwa rodzin w Rosji – Ks. dr Jerzy Steckiewicz, Wikariusz Biskupi Kolegium Teologiczne w Kaliningradzie 18.45 Sytuacja duszpasterstwa rodzin na Białorusi - Ks. dr Andrzej Steckiewicz, Wikariusz Generalny Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej 

Sesja I

Sesja II

Sesja III

SOBOTA - 18 MARCA BUDOWANIE WIĘZI W MAŁŻEŃSTWIE

8.30 Msza Święta – przewodniczy: Ks. Kard. Kazimierz Nycz Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP na Bielanach

AULA JANA PAWŁA II 9.45 Uroczyste rozpoczęcie – Ks. prof. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW

Słowo Wprowadzające - Ks. Kard. Kazimierz Nycz

Ogłoszenie Laureatów Konkursu BUDOWAĆ DOM NA SKALE

11.30 Dojrzałość do zawarcia małżeństwa – syndrom Piotrusia Pana – mit czy rzeczywistość? prof. UKSW Maria Ryś, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 12.00 Różnice psychiczne między kobietami i mężczyznami a budowanie więzi w małżeństwie – dr Maria Jankowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 12.30 – 13.30 - przerwa obiadowa

13.30 Istota więzi w małżeństwie – dr Irena Grochowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 14.00 Okazywanie uczuć a budowanie więzi w małżeństwie – prof. KUL Urszula Dudziak Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 14.30 Komunikacja i konflikty w małżeństwie a budowanie więzi – dr Paweł Kwas, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 15.00 Intymność relacji w małżeństwie – mgr Małgorzata Walaszczyk, Dyrektor Poradni Rodzinnej Warszawa 15.30 – 16.00 - przerwa kawowa

16.00 Przygotowanie się do roli matki i do roli ojca – dr Urszula Tataj-Puzyna, Warszawski Uniwersytet Medyczny 16.30 U źródeł komunii jedności małżeńskiej według Jana Pawła II – dr Jolanta Kraśniewska Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków 17.00 Znaczenie więzi pomiędzy małżonkami przeżywającymi problemy prokreacyjne dr Ewa Ślizień-Kuczapska, Warszawski Uniwersytet Medyczny 17.30 Dyskusja 18.00 Sesja posterowa 

NIEDZIELA - 19 MARCA BUDOWANIE WIĘZI W RODZINIE

8.30 Msza święta – przewodniczy: Ks. Abp Henryk Hoser, Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP

AULA JANA PAWŁA II Sesja I 9.45 – Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę – nasze zadania w ochronie i promowaniu rodziny - Ks. Abp Henryk Hoser 10.30 Znaczenie więzi w rodzinie - dr Dagmara Musiał, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 11.00 Znaczenie wartości w budowaniu więzi w rodzinie – mgr Zofia Kończewska-Murdzek Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio, mgr Maria Murdzek-Wierzbicka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, mgr Jan Wierzbicki, Lublin 11.45 Wychowanie dzieci w rodzinie w ujęciu Jana Pawła II – prof. KUL Alina Rynio, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 12.15 Uwarunkowania rozwoju więzi pomiędzy rodzicami a małymi dziećmi – mgr Monika Guzewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dyskusja 13.00 – 14.00 - przerwa obiadowa Sesja II 14.00 Inteligencja emocjonalna rodziców a ich więzi z dorastającymi dziećmi – dr Katarzyna Knopp, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 14.30 Rola tradycji rodzinnych w budowaniu więzi w rodzinie – prof. UKSW Wanda Zagórska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr Anna Lipska, Warszawa 15.00 Godność osoby jako podstawa relacji z osobami starszymi w rodzinie i w społeczeństwie prof. Stanisława Steuden, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 15.30 – 16.00 - przerwa kawowa Sesja III 16.00 Więzi między rodzicami i dzieckiem z chorobą nowotworową – prof. UKSW Elżbieta Trzęsowska-Greszta, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 16.30 Więzi między rodzicami i dzieckiem z zaburzeniami jedzenia – dr Małgorzata Starzomska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 17.00 Dyskusja Organizatorzy: Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień UKSW Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Współorganizatorzy: Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej Stowarzyszenie Polskich Rodzin Katolickich w Niemczech i w Austrii Instytut Polski Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin Instytut Naturalnego Planowania Rodziny Rötzera Wydział Studiów nad Rodziną UKSW


wykonanie: PrimoDesign.pl Copyright © Stowarzyszenie Przymierze Rodzin