(22) 621-29-33, 698 442 096  sekretariat@przymierze.org.pl

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin

"...kto nie dąży do rzeczy niemożliwych nigdy ich nie osiągnie..."

Składki członkowskie

W związku ze zmianami wprowadzonymi w statucie podczas ostatniego Walnego Zebrania, prosimy o wpłacenie składki członkowskiej w wysokości 20 zł za cały rok.

Ze składki zwolnieni są czynni wychowawcy.

Składkę należy wpłacić do 31 stycznia b.r. na konto Stowarzyszenia: Bank
Santander 42 1090 1030 0000 0001 4350 5126 z dopiskiem składka
członkowska + imię i  nazwisko.

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zrezygnować z członkostwa rzeczywistego, ale pozostać członkiem uczestnikiem, to proszę o złożenie  pisma do Zarządu z prośbą o zmianę statusu członkostwa także do 31 stycznia b.r.

Członkostwo osób, które nie opłacą składki (przez ponad rok) także po
przypomnieniu, ustaje po podjęciu uchwały przez Zarząd Przymierza.

Jeżeli Członek Honorowy chciałby nabyć prawa wyborcze jest także
zobowiązany do wpłacenia składki członkowskiej.

Składką członkowską nie są objęci członkowie uczestnicy.


wykonanie: PrimoDesign.pl Copyright © Stowarzyszenie Przymierze Rodzin