Statut Stowarzyszenia Przymierze Rodzin

Wstęp

Przymierze Rodzin łączące ludzi z Bogiem i między sobą, pragnie kształtować
środowiska życia chrześcijańskiego przez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi
religijno-moralnemu rodziny i jej członków. Chce być otwarte na potrzeby otoczenia i
znaki czasu.
W duchu służby podejmuje zadania na rzecz człowieka i dobra wspólnego. Ma
poczucie odpowiedzialności za „dziś i jutro” rodziny, Kościoła a także narodu i jego kultury.
Członkowie Przymierza starają się kierować zasadami Ewangelii w życiu osobistym,
rodzinnym i społecznym, stawiając sobie zadania związane z pogłębianiem wiary i więzi w
rodzinie oraz między rodzinami, poszerzaniem i pogłębianiem wiedzy religijnej oraz
znajomości problematyki małżeńskiej, rodzinnej, wychowawczej i ogólnospołecznej.
Misją Przymierza Rodzin jest wspieranie edukacji i wszechstronnego wychowania
dzieci, młodzieży i całych rodzin, które ma służyć kształtowaniu postaw otwartych na
potrzeby innych ludzi, środowiska i całego społeczeństwa, wypływających z inspiracji
moralnej i religijnej, aktywnych wobec współczesnego świata oraz wyzwań, które z sobą
przynosi.
Patronem Przymierza Rodzin jest bł. Edmund Bojanowski, który poprzez swoje życie i
działalność nieustannie inspiruje nas do czynienia dobra.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Przymierze Rodzin i w dalszym ciągu nazywane jest
„Przymierzem”.


§2

Terenem działalności Przymierza jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest
m.st. Warszawa.

§3

 1. 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przymierza jest Terenowy Ośrodek Przymierza
  Rodzin, zwany dalej TOPR.
 2. 2. Jednostkami organizacyjnymi Przymierza są także szkoły, placówki wsparcia dziennego, świetlice, kluby, przedszkola, kluby integracji rodzinno-sąsiedzkiej i inne jednostki organizacyjne tworzone i prowadzone na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§4

Przymierze działa w oparciu o przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej oraz Kościoła
Katolickiego:
1) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79,
poz. 855 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);
3) Kodeksu Prawa Kanonicznego odnoszące się do prywatnych stowarzyszeń wiernych.

§5

Przymierze opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych
spraw Przymierze może zatrudniać pracowników.

§6

Przymierze posiada osobowość prawną i używa pieczęci okrągłej z napisem PRZYMIERZE
RODZIN.

§7

Przymierze może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.


Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 8

 1. 1. Przymierze stawia sobie następujące cele:
  1) wsparcie rodziny oraz działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa,
  rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
  2) działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
  i wychowania,
  3) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
  oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  4) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  5) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
  6) działalność charytatywna,
  7) rozwój krajoznawstwa, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz
  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
  8) upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
  narodowego,
  9) przeciwdziałanie patologiom społecznym,
  10) promocja i organizacja wolontariatu,
  11) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  12) pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
  13) współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  w zakresie celów, o których mowa w pkt. 1-12.
 2. 2. Działalność w zakresie punktu 13 jest działalnością pomocniczą w stosunku do
  pozostałych celów Przymierza.

§ 9

 1. 1. Przymierze realizuje swoje cele poprzez:
 1. 1. organizowanie grup rodzin, a także grup rodziców, dzieci i młodzieży, do których
  form działań należą; seminaria, spotkania dyskusyjne, spotkania okolicznościowe, wycieczki, obozy i kolonie, praca społeczna, zajęcia sportowe i turystyka, kluby integracji rodzinno-sąsiedzkiej,
 2. 2. budowę, organizację i prowadzenie szkół, uczelni i przedszkoli,
 3. 3. organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego, świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych patologiami społecznymi, w tym problemem alkoholizmu,
 4. 4. działania na rzecz pogłębiania wiary i więzi z Kościołem wyrażające się przez wspólny udział we Mszy Św., rekolekcje i dni skupienia, pielgrzymki, spotkania modlitewne, wykłady i prelekcje,
 5. 5. pracę na rzecz środowiska ze szczególnym uwzględnieniem parafii m.in. przez organizowanie wakacji dla dzieci z rodzin nie należących do Przymierza, prowadzenie zajęć i kursów dotyczących problematyki religijnej, małżeńskiej, rodzinnej, wychowawczej i ogólnospołecznej,
 6. 6. organizowanie i prowadzenie kursów dla kierowników świetlic i wychowawców oraz propagowanie idei organizacji świetlic środowiskowych,
 7. 7. wspieranie działalności oświatowej m.in. poprzez organizowanie lub fundowanie stypendiów,
 8. 8. kształtowanie wśród swoich uczestników świadomości apostolskiej i pobudzanie aktywności społecznej płynącej z poczucia odpowiedzialności,
 9. 9. udział w pracy charytatywnej,
 10. 10. organizowanie imprez dobroczynnych,
 11. 11. powoływanie, zakładanie fundacji, spółek i innych dopuszczonych prawem organizacji.
 1. 2. Działalność w zakresie punktów 10 i 11 jest działalnością pomocniczą w stosunku do
  pozostałych sposobów realizacji celów Przymierza.

Rozdział III

Członkowie

§10

Członkowie Przymierza dzielą się na:
1) uczestników,
2) rzeczywistych,

3) honorowych.

§11

Członkami uczestnikami mogą być osoby, które ukończyły 16-ty rok życia.

§12

Przyjęcie do grona członków uczestników następuje na podstawie uchwały Prezydium
podjętą zwykłą większością głosów, po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji.

§13

Członek uczestnik może należeć do Terenowego Ośrodka Przymierza Rodzin.

§14

Członek uczestnik ma prawo działać we wszystkich jednostkach organizacyjnych Przymierza
Rodzin.

§15
Członkiem rzeczywistym może zostać osoba, która:
1) ukończyła 18 rok życia,
2) co najmniej przez dwa lata była członkiem uczestnikiem; w szczególnych przypadkach
uchwałą Zarządu Przymierza okres ten może ulec skróceniu, minimalny okres to pół
roku,
3) wypełnia obowiązki określone w Statucie,
4) złożyła do Zarządu wniosek na piśmie o przyjęcie w poczet członków rzeczywistych.

§16

Przyjęcie do grona członków rzeczywistych następuje uchwałą Zarządu, podjętą zwykłą
większością głosów:
1) po spełnieniu warunków, o których mowa w §15
oraz
2) po rekomendacji jednego z Zespołów Zarządu, właściwego ze względu
na dotychczasowe zaangażowanie członka uczestnika lub po rekomendacji
właściwego Zespołu TOPR.


§17

 1. 1. Godność honorowego przewodniczącego Przymierza Rodzin może być nadana
  ustępującemu przewodniczącemu Zarządu za wybitne zaangażowanie i zasługi dla
  rozwoju dzieła Przymierza Rodzin. Honorowy przewodniczący może uczestniczyć
  z głosem doradczym w zebraniach Zarządu i Prezydium Przymierza oraz w Walnym
  Zebraniu.
 2. 2. Tytuł członka honorowego jest przyznawany uchwałą Walnego Zebrania na wniosek
  Zarządu Przymierza i stanowi wyróżnienie za szczególne zasługi dla Przymierza
  Rodzin lub dla idei przez nie wyznawanych.

§18

Członkowie rzeczywiści, uczestnicy i honorowi mają prawo:
1) uczestniczyć w działalności Przymierza,
2) korzystać z urządzeń i wyposażenia Przymierza na zasadach określonych przez
odpowiednie regulaminy.

§19

 1. 1. Członkowie rzeczywiści mają prawo biernego i czynnego wyboru władz Przymierza,
  z zastrzeżeniem pkt. 2.
 2. 2. Członkom rzeczywistym, którzy pełnią funkcje kierownicze w placówkach, dla
  których Przymierze jest organem prowadzącym lub założycielskim, przysługuje
  wyłącznie czynne prawo wyborcze. Za funkcje kierownicze uważa się stanowiska:
  rektora, kanclerza, dyrektora, wicedyrektora oraz kierownika.

§20

 1. 1. Członkowie rzeczywiści i uczestnicy mają obowiązek:
  1) realizowania celów Przymierza,
  2) aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia, przestrzegania
  postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Przymierza,
 2. 2. Członkowie rzeczywiści mają obowiązek wpłacania składek członkowskich w trybie
  określonym oddzielnym regulaminem.

§21

Zarząd może obniżyć składkę lub zwolnić członka rzeczywistego z jej płacenia,
uwzględniając jego sytuację materialną.

§22

 1. 1. Członkostwo w Przymierzu ustaje w wyniku dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego
  na piśmie Prezydium lub w przypadku śmierci.
 2. 2. Członkostwo w Przymierzu ustaje również w wyniku uchwały Prezydium w przypadku
  nieuzasadnionego braku udziału w życiu Przymierza w okresie dłuższym niż 3 lata.
 3. 3. Członkostwo w Przymierzu ustaje w wyniku uchwały Zarządu w przypadku:
  1) realizacji przez członka Przymierza działań jawnie sprzecznych z celami
  Przymierza,
  2) niepłacenia składek przez ponad rok, pomimo pisemnego upomnienia (dotyczy
  tylko członków rzeczywistych).

§23

 1. 1. Od uchwały Prezydium, o której mowa w § 22 ust. 2, członek Przymierza ma prawo
  odwołać się do Zarządu Przymierza w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały
  na piśmie,
 2. 2. Od uchwały Zarządu, wymienionej § 16, odmawiającej przyjęcia w poczet członków
  rzeczywistych oraz od uchwały wskazanej w § 22 ust. 3 pkt 1), przysługuje odwołanie
  do najbliższego Walnego Zebrania, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania uchwały
  na piśmie.

Rozdział IV

Władze Przymierza

§24

Władzami Przymierza są:
1) Zebranie Członków Rzeczywistych, zwane dalej Walnym Zebraniem,
2) Zarząd Przymierza,
3) Prezydium,

4) Komisja Rewizyjna.

§25

 1. 1. W Walnym Zebraniu biorą udział i wykonują prawo głosu:
  1) członkowie rzeczywiści, z zastrzeżeniem § 19 pkt. 2),
  2) asystent kościelny zatwierdzony przez biskupa ordynariusza Archidiecezji
  Warszawskiej.
 2. 2. Prawo głosu na Walnym Zebraniu można wykonywać przez pełnomocnika, przy czym
  musi on być członkiem rzeczywistym i nie może reprezentować więcej, niż jednej
  osoby.

§26

W Walnym Zebraniu mogą brać udział w charakterze obserwatorów:
1) osoby pełniące funkcje kierownicze w placówkach, dla których Przymierze jest
organem prowadzącym lub założycielskim, nie będące jego członkami rzeczywistymi,
2) reprezentanci rady szkoły lub rady rodziców każdej ze szkół Przymierza, w liczbie nie
większej niż trzy osoby ze szkoły,
3) reprezentanci senatu uczelni założonej przez Przymierze, w liczbie nie większej niż
trzy osoby,
4) członkowie uczestnicy,
5) członkowie honorowi.

§27

Walne Zebranie może być:
1) sprawozdawczo – programowe, zwoływane raz na rok,
2) sprawozdawczo – wyborcze, zwoływane raz na trzy lata,
3) nadzwyczajne, zwoływane w razie potrzeby na wniosek Zarządu Przymierza, Komisji
Rewizyjnej lub członków rzeczywistych w liczbie równej co najmniej 1/3 liczby
uprawnionych do uczestnictwa w poprzednim Walnym Zebraniu.

§28

 1. 1. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Przymierza z podaniem pierwszego
  i drugiego terminu, miejsca oraz porządku obrad, przynajmniej na 21 dni przed tym
  terminem, poprzez ogłoszenie w witrynie internetowej Stowarzyszenia oraz przesłanie wiadomości elektronicznej na adresy wskazane w tym celu przez uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zebraniu.
 1. 2. Zarząd rozszerza ogłoszony porządek obrad Walnego Zebrania wyłącznie zgodnie
  z wnioskiem członków rzeczywistych w liczbie równej co najmniej 10% liczby
  członków rzeczywistych uprawnionych do uczestnictwa w poprzednim Walnym
  Zebraniu lub Komisji Rewizyjnej, zgłoszony Zarządowi na ręce przewodniczącego nie
  później, niż na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Informacja o takiej
  zmianie podana jest do wiadomości w sposób wskazany w pkt. 1) nie później, niż na
  10 dni przez terminem Walnego Zebrania.

§29

Do sprawozdawczo – programowego Walnego Zebrania należy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie łącznego sprawozdania finansowego Przymierza
i innych sprawozdań Zarządu Przymierza i Komisji Rewizyjnej,
2) rozpatrywanie wniosków Zarządu Przymierza i Komisji Rewizyjnej,
3) uchwalanie kierunków działania Przymierza,
4) podejmowanie uchwał o zmianie statutu Przymierza,
5) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Przymierza,
6) podejmowanie uchwał, które ze względu na swoją wagę wymagają decyzji Walnego
Zebrania, w tym w sprawach wymienionych w § 23 ust. 2,
7) podejmowanie uchwał w sprawie nadania godności honorowego przewodniczącego
Stowarzyszenia Przymierza Rodzin ustępującemu przewodniczącemu Zarządu
na wniosek Zarządu,
8) podejmowanie uchwał o nadaniu tytułu członka honorowego Przymierza,
9) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
10) przyjmowanie rezygnacji od członków Zarządu Przymierza z ich członkostwa
w Zarządzie w ciągu kadencji i wybór nowych członków Zarządu Przymierza na ich
miejsce.
11) przyjmowanie rezygnacji od członków Komisji Rewizyjnej z ich pracy w Komisji
Rewizyjnej w ciągu kadencji i wybór nowych członków Komisji Rewizyjnej na ich
miejsce.


§30

Do zakresu działania sprawozdawczo – wyborczego Walnego Zebrania należą sprawy,
o których mowa w §29, a ponadto:
1) wybór w tajnym głosowaniu Zarządu Przymierza i Komisji Rewizyjnej,
2) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Przymierza.

§31

Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§32

 1. 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem
  uchwał dotyczących zmiany statutu i rozwiązania Przymierza, które wymagają
  większości 2/3 głosów.
 2. 2. W pierwszym terminie do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej
  połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W drugim terminie uchwały
  zapadają bez względu na liczbę obecnych.
 3. 3. Walne Zebranie może przyjąć Regulamin określający zasady przygotowywania
  i odbywania Walnego Zebrania.

§33

Zarząd Przymierza kieruje działalnością Przymierza i jest odpowiedzialny przed Walnym
Zebraniem.

§34

 1. 1. W skład Zarządu Przymierza wchodzi 15-20 członków rzeczywistych wybranych przez
  Walne Zebranie oraz asystent kościelny zatwierdzony przez biskupa ordynariusza
  Archidiecezji Warszawskiej. Zarząd Przymierza ma prawo dokooptować dalszych
  członków w liczbie nie większej niż 1/5 ogólnej liczby wybranych członków.
 2. 2. W szczególnych przypadkach członek Zarządu Przymierza może zrezygnować
  w trakcie kadencji ze swojej funkcji, składając pisemną rezygnację Zarządowi
  Przymierza.
 3. 3. Członkami Zarządu Przymierza nie mogą być osoby skazane wyrokiem prawomocnym
  za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.


§35

Zarząd Przymierza wybierany jest wraz z Komisją Rewizyjną na trzy lata.

§36

 1. 1. Zarząd Przymierza wybiera spośród siebie:
  1) Prezydium, w skład którego wchodzą wybrani przez Zarząd: przewodniczący,
  dwóch wiceprzewodniczących, sekretarz, skarbnik dwóch członków Zarządu
  oraz asystent kościelny zatwierdzony przez biskupa ordynariusza Archidiecezji
  Warszawskiej.
  2) Zespoły tematyczne, wskazując jednocześnie ich przewodniczących. Zarząd
  może określić ramowy zakres działalności zespołów tematycznych.
 2. 2. Członkowie zespołów mogą na zaproszenie Prezydium uczestniczyć w jego obradach.

§37

Częstotliwość posiedzeń Zarządu Przymierza, Prezydium oraz Zespołów tematycznych
określają regulaminy tych jednostek.

§38

 1. 1. Do zakresu działania Zarządu Przymierza należą sprawy niezastrzeżone do kompetencji
  Walnego Zebrania, a w szczególności:
  1) zwoływanie Walnego Zebrania,
  2) składanie rocznego sprawozdania na Walnym Zebraniu,
  3) kooptowanie nowych członków Zarządu Przymierza,
  4) pomoc w organizowaniu nowych TOPR i współdziałanie z istniejącymi,
  5) powoływanie TOPR na wniosek grupy założycielskiej,
  6) rozwiązywanie TOPR zgodnie z §53,
  7) podejmowanie uchwały w sprawie powoływania szkół, placówek wsparcia
  dziennego, świetlic, klubów, uczelni, przedszkoli, klubów integracji rodzinno-
  sąsiedzkiej i innych jednostek organizacyjnych;
  8) decydowanie w przedmiocie przyjęcia zapisów i spadków,
  9) decydowanie w przedmiocie kupna, sprzedaży zamiany, dzierżawy i obciążenia
  nieruchomości,
 2. 10) zatwierdzanie budżetu Przymierza,
 3. 11) sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego Przymierza, zgodnie
 4. z odrębnymi przepisami,
 5. 12) zatwierdzanie sprawozdania merytorycznego,
 6. 13) decydowanie o przyjęciu do grona członków rzeczywistych.
 1. 2. Do zakresu działania Prezydium należy przede wszystkim:
  1) kierowanie bieżącą działalnością Przymierza zgodnie z postanowieniami statutu
  i uchwałami Walnego Zebrania,
  2) zatwierdzanie regulaminów Przymierza,
  3) zarządzanie majątkiem i funduszami Przymierza,
  4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz powoływanie pełnomocników,
  doradców posiadających specjalistyczną wiedzę, określanie zakresu obowiązków
  powierzonych pracownikom, pełnomocnikom i doradcom a także ustalanie ich
  wynagrodzenia,
  5) upoważnianie członków Zespołu TOPR do czynności zwykłego zarządu;
  Prezydium określi każdorazowo zakres i czas trwania upoważnienia,
  6) podejmowanie działań związanych z budowaniem, organizacją i prowadzeniem
  szkół, placówek wsparcia dziennego, uczelni, przedszkoli i innych placówek
  organizacyjnych, wynikających z uprawnień założyciela, w tym zatwierdzania
  statutów oraz powoływania i odwoływania dyrektorów,
  7) nadawanie uprawnień instruktora Przymierza Rodzin.
  8) decydowanie o przyjęciu do grona członków uczestników.
 2. 3. W uzasadnionych przypadkach członkowie Zarządu (w tym Prezydium) mogą być
  również pracownikami Stowarzyszenia i otrzymywać wynagrodzenie z tytułu
  sprawowanej funkcji.

§39

 1. 1. Oświadczenia woli i akty prawne, zobowiązania i przysporzenia finansowe i majątkowe
  podpisują w imieniu Przymierza łącznie przewodniczący z sekretarzem, względnie
  przewodniczący ze skarbnikiem lub innym członkiem Zarządu wchodzącym w skład
  Prezydium albo na podstawie pisemnego upoważnienia przewodniczącego, dwaj inni
  członkowie Zarządu wchodzący w skład Prezydium
 2. 2. W przypadku czasowej przeszkody w sprawowaniu funkcji Przewodniczący może,
  w drodze pisemnej decyzji, powierzyć sprawowanie funkcji przewodniczącego jednemu z wiceprzewodniczących Zarządu Przymierza, na czas nie dłuższy niż 3 miesiące.

§40

Uchwały Zarządu Przymierza podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków, przy czym nie są uwzględniane głosy wstrzymujących się
od głosowania.

§41

 1. 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków rzeczywistych wybranych przez Walne
  Zebranie. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie
  przewodniczącego. Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptować do swego składu nie
  więcej niż 2 członków.
 2. 2. W szczególnych przypadkach członek Komisji Rewizyjnej może zrezygnować w
  trakcie kadencji ze swojej funkcji, składając pisemną rezygnację Zarządowi
  Przymierza.

§42
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności merytorycznej i organizacyjnej Przymierza,
2) kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Przymierza,
3) składanie rocznego sprawozdania na Walnym Zebraniu i występowanie o udzielenie
lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Przymierza,
4) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań
finansowych,
5) wybieranie ze swojego grona w drodze uchwały pełnomocnika do reprezentowania
Przymierza w umowach między stowarzyszeniem a członkiem Zarządu (w tym
Prezydium) oraz sporach z nim.

§43

 1. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym
  w posiedzeniach Zarządu Przymierza, Prezydium oraz Zespołów tematycznych.
 1. 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu
  Przymierza ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
  podległości służbowej, w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu.
 2. 3. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być jedynie osoby, które nie były skazane
  prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
  lub przestępstwa skarbowe.
 3. 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia
  funkcji.
 4. 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uzyskać zwrot uzasadnionych kosztów
  poniesionych z tytułu pełnienia funkcji w wysokości nie wyższej niż 20% (dwadzieścia
  procent) kwoty określonej w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r.
  o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r.
  Nr 26, poz. 306).

Rozdział V

Terenowe Ośrodki Przymierza Rodzin (TOPR)

§44

Terenowe Ośrodki Przymierza Rodzin mogą powstawać w parafiach i w ramach innych
struktur duszpasterskich z inicjatywy Stowarzyszenia oraz zainteresowanych rodzin i przy
poparciu oraz udziale miejscowych duszpasterzy,

§45

 1. 1. TOPR powoływane są przez Zarząd Przymierza na wniosek grupy założycielskiej,
  która wyłania pierwszy Zespół TOPR.
 2. 2. TOPR nie jest terenową jednostką organizacyjną stowarzyszenia w rozumieniu ustawy
  z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855
  z późn. zm.).

§46

TOPR mogą przybierać dodatkowe nazwy postanowieniem Zespołu TOPR.


§47

 1. 1. Działalność TOPR jest działalnością zorganizowanych grup rodzin, a także grup
  rodziców, dzieci i młodzieży.
 2. 2. Grupy dziecięce i młodzieżowe prowadzone są przez wychowawców, przeszkolonych
  zgodnie z regulaminem szkoleń.
 3. 3. Szkolenia wychowawców, w tym wychowawców wypoczynku przeprowadzają
  Instruktorzy Przymierza Rodzin, którym nadano te uprawnienia zgodnie
  z odpowiednim regulaminem.

§48

Zespół TOPR ustala w porozumieniu z Zarządem Przymierza regulamin Ośrodka zgodny ze
Statutem Przymierza oraz przepisami, o których mowa w § 4.

§49

TOPR kierowany jest przez Zespół TOPR, na którego czele stoi Odpowiedzialny za TOPR.
W skład Zespołu TOPR wchodzi także koordynator grup dziecięcych i młodzieżowych,
kapelan oraz inni członkowie wymienieni w regulaminie danego Ośrodka.

§50

Członkowie Zespołu TOPR, z wyjątkiem koordynatora grup dziecięcych i młodzieżowych
oraz kapelana, pochodzą z wyboru. Tryb wyborów i sposób wyłaniania kandydatów określa
regulamin Ośrodka, zatwierdzony przez Prezydium.

§51

Koordynator grup dziecięcych i młodzieżowych powoływany jest w porozumieniu
z Zarządem Przymierza.

§52

Kapelan zatwierdzany jest przez proboszcza lub inną władzę kościelną.

§53

W przypadku działalności TOPR sprzecznej ze Statutem Przymierza lub zaniechania
działalności statutowej – na wniosek Komisji Rewizyjnej Przymierza – następuje rozwiązanie
TOPR przez Zarząd Przymierza.

Rozdział VI

Fundusz i majątek

§ 54

 1. 1. Na fundusze Przymierza składają się:
  a) składki członkowskie,
  b) darowizny, zapisy, subwencje, dotacje, spadki,
  c) wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
  d) dochody z ofiarności publicznej,
  e) wpływy z imprez dobroczynnych,
  f) dochody z majątku stowarzyszenia,
  g) środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 2. 2. Zysk powstały w wyniku działalności Stowarzyszenia w roku obrachunkowym
  Przymierze przeznacza na działalność statutową, zgodnie z przepisami prawa.
 3. 3. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Przymierza jest rok kalendarzowy.

§55

W zakresie zarządzania i dysponowania majątkiem Przymierza stosuje się postanowienia
Statutu Przymierza i przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego, odnoszące się do prywatnych
stowarzyszeń wiernych.

§56

 1. 1. Zakazuje się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
  Przymierza w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz
  osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają
  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
  powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
  drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych
  dalej „osobami bliskimi”.
 1. 2. W zakresie dysponowania majątkiem Przymierza stosuje się takie same zasady
  w stosunku do członków, członków organów, pracowników, oraz ich osób bliskich jak
  do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub
  na preferencyjnych warunkach.
 2. 3. Zakazuje się wykorzystywania majątku Przymierza na rzecz członków, członków
  organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
  osób trzecich, chyba, że wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
  Przymierza.
 3. 4. Zakazuje się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
  członkowie Przymierza, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie,
  na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
  rynkowe.

§57

 1. 1. Przymierze prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach
  określonych w obowiązujących przepisach prawa. Jednostki organizacyjne Przymierza,
  o których mowa w paragrafie 3 punkt 2 Statutu, przestrzegają również zasad
  rachunkowości i sprawozdawczości określonych we właściwych przepisach i działając
  zgodnie z obowiązującymi przepisami sporządzają samodzielne sprawozdania
  finansowe.
 2. 2. Kierując się potrzebami organizacyjnymi i przepisami prawa, Prezydium Przymierza
  ustala, które jednostki Przymierza sporządzają samodzielne sprawozdania finansowe.
  Kierownicy jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdania
  finansowe obowiązani są zapewnić zgodność rachunkowości i sporządzanych
  sprawozdań takich jednostek z zasadami rachunkowości i innymi obowiązującymi
  przepisami prawa.
 3. 3. Prezydium Przymierza określa ogólne zasady dotyczące rachunkowości, sporządzania
  sprawozdań finansowych i innych zasad sprawozdawczości dla całego Stowarzyszenia i
  jego jednostek organizacyjnych sporządzających odrębne sprawozdania finansowe.
 4. 4. Zarząd sporządza a Walne Zebranie zatwierdza łączne sprawozdanie finansowe
  obejmujące wszystkie jednostki organizacyjne. Kierownicy poszczególnych jednostek
  mają obowiązek sporządzać na potrzeby Przymierza lub potrzeby szczególnych
  przepisów prawa sprawozdania z działalności swoich jednostek.


Rozdział VII

Działalność Przymierza jako działalność organizacji pożytku publicznego

§58

 1. 1. Przymierze prowadzi działalność pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innymi obowiązującymi
  przepisami prawa.
 2. 2. Przymierze prowadzi następujące rodzaje odpłatnej działalności pożytku publicznego:
  1) Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty
  i wychowania poprzez budowę, organizację i prowadzenie szkół, uczelni
  i przedszkoli.
  2) Działalność w zakresie wsparcia rodziny, wypoczynku dzieci i młodzieży,
  turystyki i krajoznawstwa oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  poprzez organizowanie odpłatnych lub częściowo odpłatnych obozów,
  wycieczek, rekolekcji i innych wyjazdów dla dzieci, młodzieży i rodzin.
  3) Działalność edukacyjną na rzecz osób w wieku emerytalnym z wykorzystaniem
  dotacji, subwencji i opłat od uczestników działalności edukacyjnej.
 3. 3. Przymierze prowadzi następujące rodzaje nieodpłatnej działalności pożytku
  publicznego:
  1) Działalność w zakresie pomocy i wspierania rodzin i osób w trudnej sytuacji
  życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie
  patologiom społecznym, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez
  organizowanie grup rodzin, a także grup rodziców, dzieci i młodzieży, do których
  form działań należą; seminaria, spotkania dyskusyjne, spotkania
  okolicznościowe, wycieczki, obozy i kolonie, praca społeczna, zajęcia sportowe
  i turystyka oraz prowadzenie zajęć i kursów dotyczących problematyki
  małżeńskiej, rodzinnej, wychowawczej i ogólnospołecznej, udział w pracy
  charytatywnej oraz propagowanie idei organizacji świetlic środowiskowych.
  2) Działalność w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie
  polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  promocji i organizacji wolontariatu, wspomagania rozwoju wspólnot
  i społeczności lokalnych, działania charytatywne, upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dziedzictwa narodowego, poprzez pobudzanie wśród swoich uczestników aktywności społecznej płynącej z poczucia odpowiedzialności, wspieranie działalności oświatowej m.in. poprzez organizowanie lub fundowanie stypendiów, organizowanie wsparcia i przekazywanie zebranych środków i innego rodzaju pomocy.
 4. 3) Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, poprzez organizowanie wsparcia i przekazywanie zebranych środków i innego rodzaju pomocy.
 1. 4. Działalność w zakresie pomocy społecznej, prowadzona poprzez organizowanie
  i prowadzenie placówek wsparcia dziennego, świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży,
  klubów integracji rodzinno-sąsiedzkiej, może odbywać się jako:
  1) działalność nieodpłatna z wykorzystaniem dotacji, subwencji otrzymanych od
  właściwych organów administracji publicznej, środków z innych źródeł, lecz bez
  pobierania jakiegokolwiek wynagrodzenia od beneficjentów pomocy albo
  2) jako działalność częściowo odpłatna z wykorzystaniem wynagrodzenia od osób
  i rodzin w lepszej sytuacji majątkowej korzystających z takiej działalności.
 2. 5. Prezydium Przymierza określi zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej w zakresie
  pomocy społecznej.
 3. 6. Wynagrodzenie z działalności odpłatnej danego rodzaju nie będzie wyższe od tego,
  jakie wynika z kosztów tej działalności. Nadwyżkę przychodów nad kosztami w danym
  okresie rozliczeniowym przeznacza się na działalność pożytku publicznego w kolejnym
  okresie rozliczeniowym.
 4. 7. Przymierze nie prowadzi działalności gospodarczej.
 5. 8. Prezydium Przymierza, działając zgodnie z przepisami prawa, może określić
  szczegółowe zakresy działalności i zasady rozliczania poszczególnych rodzajów
  działalności pożytku publicznego.

Rozdział VII

Rozwiązanie Przymierza

§59

Rozwiązanie Przymierza może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania przy
kwalifikowanej większości głosów zgodnie z §29 niniejszego Statutu. Może też nastąpić –
zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego – na mocy decyzji właściwej władzy kościelnej.

W razie rozwiązania Przymierza, o przeznaczeniu majątku, z zastrzeżeniem § 60, decyduje
Walne Zebranie z zachowaniem przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego odnoszących się
do prywatnych stowarzyszeń wiernych lub właściwa władza kościelna.

§ 60

W razie rozwiązania Stowarzyszenia Przymierze Rodzin, nieruchomość w Warszawie przy
ul. M. Grzegorzewskiej 10 wraz z obiektami sportowymi nadal służyć będzie celom
oświatowo – wychowawczym.

Warszawa 23.04.2022