Statut Stowarzyszenia Przymierze Rodzin

Wstęp

Przymierze Rodzin łączące ludzi z Bogiem i między sobą, pragnie kształtować środowiska życia chrześcijańskiego przez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi religijno – moralnemu rodziny i jej członków. Chce być otwarte na potrzeby otoczenia i znaki czasu.

W duchu służby podejmuje zadania na rzecz człowieka i dobra wspólnego. Ma poczucie odpowiedzialności za „dziś i jutro” rodziny, Kościoła  a także narodu i jego kultury.

Członkowie Przymierza starają się kierować zasadami Ewangelii w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym, stawiając sobie zadania związane z pogłębianiem wiary i więzi w rodzinie oraz między rodzinami, poszerzaniem i pogłębianiem wiedzy religijnej oraz znajomości problematyki małżeńskiej, rodzinnej, wychowawczej i ogólnospołecznej.

Misją Przymierza Rodzin jest wspieranie edukacji i wszechstronnego wychowania dzieci, młodzieży i całych rodzin, które ma służyć kształtowaniu postaw otwartych na potrzeby innych ludzi, środowiska i całego społeczeństwa, wypływających z inspiracji moralnej i religijnej, aktywnych wobec współczesnego świata oraz wyzwań, które z sobą przynosi.

Patronem Przymierza Rodzin jest bł. Edmund Bojanowski, który poprzez swoje życie i działalność nieustannie inspiruje nas do czynienia dobra.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Przymierze Rodzin i w dalszym ciągu nazywane jest „Przymierzem”.

 §2

Terenem działalności Przymierza jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest m.st. Warszawa.

§3

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przymierza jest Terenowy Ośrodek Przymierza Rodzin, zwany dalej TOPR.
 2. Jednostkami organizacyjnymi Przymierza są także szkoły, placówki wsparcia dziennego, świetlice, kluby, przedszkola, kluby integracji rodzinno-sąsiedzkiej i inne jednostki organizacyjne tworzone i prowadzone na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 §4

Przymierze działa w oparciu o przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej oraz Kościoła Katolickiego:

 • ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);
 • Kodeksu Prawa Kanonicznego odnoszące się do prywatnych stowarzyszeń wiernych.

 §5

Przymierze opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Przymierze może zatrudniać pracowników.

§6

Przymierze posiada osobowość prawną i używa pieczęci okrągłej z napisem PRZYMIERZE RODZIN.

§7

Przymierze może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

 §8

 1. Przymierze stawia sobie następujące cele:
 • wsparcie rodziny oraz działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalność charytatywna,
 • rozwój krajoznawstwa, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
 • współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie celów, o których mowa w pkt. 1-12.
 1. Działalność w zakresie punktu 13 jest działalnością pomocniczą w stosunku do pozostałych celów Przymierza.

 §9

 1. Przymierze realizuje swoje cele poprzez:
 • organizowanie grup rodzin, a także grup rodziców, dzieci i młodzieży, do których form działań należą; seminaria, spotkania dyskusyjne, spotkania okolicznościowe, wycieczki, obozy i kolonie, praca społeczna, zajęcia sportowe i turystyka, kluby integracji rodzinno-sąsiedzkiej,
 • budowę, organizację i prowadzenie szkół, uczelni i przedszkoli,
 • organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego, świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych patologiami społecznymi, w tym problemem alkoholizmu,
 • działania na rzecz pogłębiania wiary i więzi z Kościołem wyrażające się przez wspólny udział we Mszy Św., rekolekcje i dni skupienia, pielgrzymki, spotkania modlitewne, wykłady i prelekcje,
 • pracę na rzecz środowiska ze szczególnym uwzględnieniem parafii m.in. przez organizowanie wakacji dla dzieci z rodzin nie należących do Przymierza, prowadzenie zajęć i kursów dotyczących problematyki religijnej, małżeńskiej, rodzinnej, wychowawczej i ogólnospołecznej,
 • organizowanie i prowadzenie kursów dla kierowników świetlic i wychowawców oraz propagowanie idei organizacji świetlic środowiskowych,,
 • wspieranie działalności oświatowej m.in. poprzez organizowanie lub fundowanie stypendiów,
 • kształtowanie wśród swoich uczestników świadomości apostolskiej i pobudzanie aktywności społecznej płynącej z poczucia odpowiedzialności,
 • udział w pracy charytatywnej,
 • organizowanie imprez dobroczynnych,
 • powoływanie, zakładanie fundacji, spółek i innych dopuszczonych prawem organizacji.
 1. Działalność w zakresie punktów 10 i 11 jest działalnością pomocniczą w stosunku do pozostałych sposobów realizacji celów Przymierza.

Rozdział III

Członkowie

 §10

Członkowie Przymierza dzielą się na:

1) rzeczywistych,

2) uczestników,

3) honorowych.

§11

Członkami uczestnikami mogą być osoby, które ukończyły 16-ty rok życia. 

§12

Przyjęcie do grona członków uczestników następuje uchwałą  Prezydium na podstawie pisemnej

deklaracji.

§13

Członek uczestnik może należeć do Terenowego Ośrodka Przymierza Rodzin.

 §14

Członek uczestnik ma prawo działać we wszystkich jednostkach organizacyjnych Przymierza Rodzin.

 §15

Członkiem rzeczywistym może zostać osoba, która:

1) ukończyła 18 rok życia,

2) co najmniej przez dwa lata była członkiem uczestnikiem; w szczególnych przypadkach uchwałą Zarządu Przymierza okres ten może ulec skróceniu, minimalny okres to pół roku,

3) wypełnia obowiązki określone w Statucie,

4) złożyła do Zarządu wniosek na piśmie o przyjęcie w poczet członków rzeczywistych.

 §16

Przyjęcie do grona członków rzeczywistych następuje uchwałą Zarządu, podjętą zwykłą większością głosów:

 • po spełnieniu warunków, o których mowa w §15

oraz

      2) po rekomendacji jednego z Zespołów Zarządu, właściwego ze względu na dotychczasowe zaangażowanie członka uczestnika.

§17

 1. Godność honorowego przewodniczącego Przymierza Rodzin może być nadana ustępującemu przewodniczącemu Zarządu za wybitne zaangażowanie i zasługi dla rozwoju dzieła Przymierza Rodzin. Honorowy przewodniczący może uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach Zarządu i Prezydium Przymierza.

2.Tytuł członka honorowego jest przyznawany uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu Przymierza i stanowi wyróżnienie za szczególne zasługi dla Przymierza Rodzin lub dla idei przez nie wyznawanych.

§18

Członkowie rzeczywiści, uczestnicy i honorowi mają prawo:

1)  uczestniczyć w działalności Przymierza,

2) korzystać z urządzeń i wyposażenia Przymierza na zasadach określonych przez odpowiednie regulaminy.

 §19

 1. Członkowie rzeczywiści mają prawo wyboru władz Przymierza.
 2. Bierne prawo wyborcze posiadają ci spośród nich, którzy nie pełnią funkcji kierowniczych w placówkach, dla których Przymierze jest organem prowadzącym lub założycielskim. Przez funkcję kierowniczą rozumie się stanowisko rektora, kanclerza, dyrektora, wicedyrektora i kierownika placówki.
 • §20
 1. Członkowie rzeczywiści i uczestnicy mają obowiązek:
 2. realizowania celów Przymierza,
 3. aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia, przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Przymierza,
 4. Członkowie rzeczywiści mają obowiązek wpłacania składek członkowskich w trybie określonym oddzielnym regulaminem.

 §21

Zarząd może obniżyć składkę lub zwolnić członka rzeczywistego z jej płacenia, uwzględniając jego sytuację materialną.

§22

 1. Członkostwo w Przymierzu ustaje w wyniku dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Prezydium lub w przypadku śmierci.
 2. Członkostwo w Przymierzu ustaje również w wyniku uchwały Prezydium w przypadku nieuzasadnionego braku udziału w życiu Przymierza w okresie dłuższym niż 3 lata.
 3. 3. Członkostwo w Przymierzu ustaje w wyniku uchwały Zarządu w przypadku:
 • realizacji przez członka Przymierza działań jawnie sprzecznych z celami Przymierza,
 • niepłacenia składek przez ponad rok, pomimo pisemnego upomnienia (dotyczy tylko członków rzeczywistych)
 • §23
 1. Od uchwały Prezydium, o której mowa w § 22 ust. 2, członek Przymierza ma prawo odwołać się do Zarządu Przymierza w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały na piśmie,
 2. Od uchwały Zarządu, wymienionej § 16, odmawiającej przyjęcia w poczet członków rzeczywistych, oraz od uchwały wskazanej w § 22 ust. 3 pkt 1), przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania uchwały na piśmie.

Rozdział IV

Władze Przymierza

 §24

Władzami Przymierza są:

1) Zebranie Członków Rzeczywistych, zwane dalej Walnym Zebraniem,

2) Zarząd Przymierza,

3) Prezydium,

4) Komisja Rewizyjna.

§25

W Walnym Zebraniu biorą udział:

1) z prawem biernego i czynnego wyboru:

 1. członkowie aktualnego Zarządu Przymierza i Komisji Rewizyjnej,
 2. członkowie rzeczywiści skupieni w TOPR,
 3. członkowie rzeczywiści Stowarzyszenia działający w pozostałych  jednostkach

2) z prawem jedynie czynnego wyboru:

 1. osoby pełniące funkcje kierownicze w placówkach, dla których Przymierze jest organem prowadzącym lub założycielskim i będące jego członkami rzeczywistymi.

§26

W Walnym Zebraniu mogą brać udział w charakterze obserwatorów:

 • osoby pełniące funkcje kierownicze w placówkach, dla których Przymierze jest organem prowadzącym lub założycielskim, a nie będące jego członkami rzeczywistymi,
 • reprezentanci rady szkoły lub rady rodziców każdej ze szkół Przymierza, w liczbie nie większej niż trzy osoby ze szkoły,
 • reprezentanci senatu uczelni założonej przez Przymierze, w liczbie nie większej niż trzy osoby,
 • członkowie uczestnicy. 

 §27

Walne Zebranie może być:

1) sprawozdawczo – programowe, zwoływane raz na rok,

2) sprawozdawczo – wyborcze, zwoływane raz na trzy lata,

3) nadzwyczajne, zwoływane w razie potrzeby na wniosek Zarządu Przymierza, Komisji Rewizyjnej lub  co najmniej 1/3  liczby TOPR.

§28

Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Przymierza z podaniem pierwszego i drugiego terminu, miejsca oraz porządku obrad, przynajmniej na 14 dni przed zebraniem.

 §29

Do zakresu działania sprawozdawczo – programowego Walnego Zebrania należy:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie łącznego sprawozdania finansowego Przymierza i innych sprawozdań Zarządu Przymierza i Komisji Rewizyjnej,

2) rozpatrywanie wniosków Zarządu Przymierza i Komisji Rewizyjnej,

3) uchwalanie kierunków działania Przymierza,

4) podejmowanie uchwał o zmianie statutu Przymierza,

5) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Przymierza,

6) podejmowanie uchwał, które ze względu na swoją wagę wymagają decyzji Walnego Zebrania, w tym w sprawach wymienionych w § 23 ust. 2,

7) podejmowanie uchwał w sprawie nadania godności honorowego przewodniczącego Stowarzyszenia Przymierza Rodzin ustępującemu przewodniczącemu Zarządu na wniosek  Zarządu, 

8) podejmowanie uchwał o nadaniu tytułu członka honorowego Przymierza,

9) ustalanie wysokości składki członkowskiej,

10) przyjmowanie rezygnacji od członków Zarządu Przymierza z ich członkostwa w Zarządzie w ciągu kadencji i wybór nowych członków Zarządu Przymierza na ich miejsce.

11) przyjmowanie rezygnacji od członków Komisji Rewizyjnej z ich pracy w Komisji Rewizyjnej w ciągu kadencji i wybór nowych członków Komisji Rewizyjnej na ich miejsce.

 §30

Do zakresu działania sprawozdawczo – wyborczego Walnego Zebrania należą sprawy, o których mowa w §29,  a ponadto:

1) wybór w tajnym głosowaniu Zarządu Przymierza i Komisji Rewizyjnej,

2) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Przymierza.

 §31

Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

 §32

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu i rozwiązania Przymierza, które wymagają większości 2/3 głosów. W pierwszym terminie do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W drugim terminie uchwały zapadają bez względu na liczbę obecnych.

 §33

Zarząd Przymierza kieruje działalnością Przymierza i jest odpowiedzialny przed Walnym Zebraniem.

 §34

 1. W skład Zarządu Przymierza wchodzi 15-20 członków rzeczywistych wybranych przez Walne Zebranie oraz asystent kościelny zatwierdzony przez biskupa ordynariusza Archidiecezji Warszawskiej. Zarząd Przymierza ma prawo dokooptować dalszych członków w liczbie nie większej niż 1/5 ogólnej liczby wybranych członków.
 2. W szczególnych przypadkach członek Zarządu Przymierza może zrezygnować w trakcie kadencji ze swojej funkcji, składając pisemną rezygnację Zarządowi Przymierza.
 3. Członkami Zarządu Przymierza nie mogą być osoby skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 §35

Zarząd Przymierza wybierany jest wraz z Komisją Rewizyjną na trzy lata.

 §36

 1. Zarząd Przymierza wybiera spośród siebie:

1) Prezydium w skład, którego wchodzą wybrani przez Zarząd: przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarz, skarbnik, dwóch członków Zarządu oraz asystent kościelny zatwierdzony przez biskupa ordynariusza Archidiecezji Warszawskiej.,

2)  Zespoły tematyczne,  których zakres działalności oraz strukturę określa  Zarząd Przymierza.

 1. Zespoły tematyczne wybierają spośród swojego grona przewodniczącego i sekretarza a przewodniczący tych zespołów mogą na zaproszenie Prezydium uczestniczyć w jego obradach.

 §37

Częstotliwość posiedzeń Zarządu Przymierza, Prezydium oraz Zespołów tematycznych określają regulaminy tych jednostek.

§38

 1. Do zakresu działania Zarządu Przymierza należą sprawy niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zebrania, a w szczególności:

1) zwoływanie Walnego Zebrania,

2) składanie rocznego sprawozdania na Walnym Zebraniu,

3) kooptowanie nowych członków Zarządu Przymierza,

4) pomoc w organizowaniu nowych TOPR i współdziałanie z istniejącymi,

5) powoływanie TOPR na wniosek grupy założycielskiej,

6) rozwiązywanie TOPR zgodnie z §53,

7) podejmowanie uchwały w sprawie powoływania szkół, placówek wsparcia dziennego, świetlic, klubów, uczelni, przedszkoli, klubów integracji rodzinno-sąsiedzkiej i innych jednostek organizacyjnych;

8) decydowanie w przedmiocie przyjęcia zapisów i spadków,

9) decydowanie w przedmiocie kupna, sprzedaży zamiany, dzierżawy i obciążenia nieruchomości,

10) zatwierdzanie budżetu Przymierza,

11) sporządzanie łącznego sprawozdania finansowego Przymierza, zgodnie z odrębnymi przepisami,

12)  zatwierdzanie sprawozdania merytorycznego,

13) decydowanie o przyjęciu do grona członków rzeczywistych.  

 1. Do zakresu działania Prezydium należy przede wszystkim:

1) kierowanie bieżącą działalnością Przymierza zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania,

2) zatwierdzanie regulaminów Przymierza,

3) zarządzanie majątkiem i funduszami Przymierza,

4) zatrudnianie  i zwalnianie pracowników oraz powoływanie pełnomocników, doradców posiadających specjalistyczną wiedzę, określanie zakresu obowiązków powierzonych pracownikom, pełnomocnikom i doradcom a także ustalanie ich wynagrodzenia,

5) upoważnianie członków Zespołu TOPR do czynności zwykłego zarządu; Prezydium określi każdorazowo zakres i czas trwania upoważnienia,

6) podejmowanie działań związanych z budowaniem, organizacją i prowadzeniem  szkół,  placówek wsparcia dziennego, uczelni, przedszkoli i innych placówek organizacyjnych, wynikających z uprawnień założyciela, w tym zatwierdzania statutów oraz powoływania i odwoływania dyrektorów,

7)  nadawanie uprawnień  instruktora Przymierza Rodzin.

8)  decydowanie o przyjęciu do grona członków uczestników.

 1. W uzasadnionych przypadkach członkowie Zarządu (w tym Prezydium) mogą być również pracownikami Stowarzyszenia i otrzymywać wynagrodzenie z tytułu sprawowanej funkcji.

 §39

 1. Oświadczenia woli i akty prawne, zobowiązania i przysporzenia finansowe i majątkowe podpisują w imieniu Przymierza łącznie przewodniczący z sekretarzem, względnie przewodniczący ze skarbnikiem lub innym członkiem Zarządu wchodzącym w skład Prezydium albo na podstawie pisemnego upoważnienia przewodniczącego, dwaj inni członkowie Zarządu wchodzący w skład Prezydium
 2. W przypadku czasowej przeszkody w sprawowaniu funkcji Przewodniczący może, w drodze pisemnej decyzji, powierzyć sprawowanie funkcji przewodniczącego jednemu z wiceprzewodniczących Zarządu Przymierza, na czas nie dłuższy niż 3 miesiące.

 §40

Uchwały Zarządu Przymierza podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, przy czym nie są uwzględniane głosy wstrzymujących się od głosowania.

§41

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków rzeczywistych wybranych przez Walne Zebranie. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają z pośród siebie przewodniczącego. Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptować do swego składu nie więcej niż 2 członków.
 2. W szczególnych przypadkach członek Komisji Rewizyjnej może zrezygnować w trakcie kadencji ze swojej funkcji, składając pisemną rezygnację Zarządowi Przymierza..

 §42

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola działalności merytorycznej i organizacyjnej Przymierza,

2) kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Przymierza,

3) składanie rocznego sprawozdania na Walnym Zebraniu i występowanie o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Przymierza,

4) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych,

5) wybieranie ze swojego grona w drodze uchwały pełnomocnika do reprezentowania Przymierza w umowach między stowarzyszeniem a członkiem Zarządu (w tym Prezydium) oraz sporach z nim.  

 §43

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Przymierza, Prezydium oraz Zespołów tematycznych.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Przymierza ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu.

3.Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być jedynie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uzyskać zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych z tytułu pełnienia funkcji w wysokości nie wyższej niż 20% (dwadzieścia procent) kwoty określonej w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 306).

Rozdział V

Terenowe Ośrodki Przymierza Rodzin (TOPR)

 §44

Terenowe Ośrodki Przymierza Rodzin mogą powstawać w parafiach i w ramach innych struktur duszpasterskich z inicjatywy Stowarzyszenia oraz zainteresowanych rodzin i przy poparciu oraz udziale miejscowych duszpasterzy,

 §45

 1. TOPR powoływane są przez Zarząd Przymierza na wniosek grupy założycielskiej, która

wyłania pierwszy Zespół TOPR.

 1. TOPR nie jest terenową jednostką organizacyjną stowarzyszenia w rozumieniu ustawy z

dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z

późn. zm.).

§46

TOPR mogą przybierać dodatkowe nazwy postanowieniem Zespołu TOPR.

 §47

 1. Działalność TOPR jest działalnością zorganizowanych grup rodzin, a także grup rodziców, dzieci i młodzieży.
 2. Grupy dziecięce i młodzieżowe prowadzone są przez wychowawców, przeszkolonych zgodnie z regulaminem szkoleń.
 3. Szkolenia wychowawców, w tym wychowawców wypoczynku przeprowadzają Instruktorzy Przymierza Rodzin, którym nadano te uprawnienia zgodnie z odpowiednim regulaminem.
 • §48

Zespół TOPR ustala w porozumieniu z Zarządem Przymierza regulamin Ośrodka zgodny ze Statutem Przymierza oraz przepisami, o których mowa w § 4.

§49

TOPR kierowany jest przez Zespół, na którego czele stoi Odpowiedzialny za TOPR. W skład Zespołu wchodzi koordynator grup dziecięcych i młodzieżowych, kapelan oraz inni członkowie wymienieni w regulaminie danego Ośrodka.

§50

Członkowie Zespołu, z wyjątkiem koordynatora grup dziecięcych i młodzieżowych oraz kapelana, pochodzą z wyboru. Tryb wyborów i sposób wyłaniania kandydatów określa regulamin Ośrodka, zatwierdzony przez Prezydium.

 §51

Koordynator grup dziecięcych i młodzieżowych powoływany jest w porozumieniu z Zarządem Przymierza.

§52

Kapelan zatwierdzany jest przez proboszcza lub inną władzę kościelną.

 §53

W przypadku działalności TOPR sprzecznej ze Statutem Przymierza lub zaniechania działalności statutowej – na wniosek Komisji Rewizyjnej Przymierza – następuje rozwiązanie TOPR przez Zarząd Przymierza.

Rozdział VI

Fundusz i majątek

 §54

 1. Na fundusze Przymierza składają się:
 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy, subwencje, dotacje, spadki,
 3. wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 4. dochody z ofiarności publicznej,
 5. wpływy z imprez dobroczynnych,
 6. dochody z majątku stowarzyszenia,
 7. środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 1. Zysk powstały w wyniku działalności Stowarzyszenia w roku obrachunkowym Przymierze przeznacza na działalność statutową, zgodnie z przepisami prawa.
 1. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Przymierza jest rok kalendarzowy.

 §55

W zakresie zarządzania i dysponowania majątkiem Przymierza stosuje się postanowienia Statutu Przymierza i przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego, odnoszące się do prywatnych stowarzyszeń wiernych.

§56

 1. Zakazuje się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Przymierza w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 1. W zakresie dysponowania majątkiem Przymierza stosuje się takie same zasady w stosunku do członków, członków organów, pracowników, oraz ich osób bliskich jak do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 1. Zakazuje się wykorzystywania majątku Przymierza na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Przymierza.
 1. Zakazuje się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Przymierza, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 §57

 1. Przymierze prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Jednostki organizacyjne Przymierza, o których mowa w paragrafie 3 punkt 2 Statutu, przestrzegają również zasad rachunkowości i sprawozdawczości określonych we właściwych przepisach i działając zgodnie z obowiązującymi przepisami sporządzają samodzielne sprawozdania finansowe.
 2. Kierując się potrzebami organizacyjnymi i przepisami prawa, Prezydium Przymierza ustala, które jednostki Przymierza sporządzają samodzielne sprawozdania finansowe. Kierownicy jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe obowiązani są zapewnić zgodność rachunkowości i sporządzanych sprawozdań takich jednostek z zasadami rachunkowości i innymi obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Prezydium Przymierza określa ogólne zasady dotyczące rachunkowości, sporządzania sprawozdań finansowych i innych zasad sprawozdawczości dla całego Stowarzyszenia i jego jednostek organizacyjnych sporządzających odrębne sprawozdania finansowe.
 4. Zarząd sporządza a Walne Zebranie zatwierdza łączne sprawozdanie finansowe obejmujące wszystkie jednostki organizacyjne. Kierownicy poszczególnych jednostek mają obowiązek sporządzać na potrzeby Przymierza lub potrzeby szczególnych przepisów prawa sprawozdania z działalności swoich jednostek.

Rozdział VII

Działalność Przymierza, jako działalność organizacji pożytku publicznego

 §58

 1. Przymierze prowadzi działalność pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Przymierze prowadzi następujące rodzaje odpłatnej działalności pożytku publicznego:
 1. Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania poprzez budowę, organizację i prowadzenie szkół, uczelni i przedszkoli.
 2. Działalność w zakresie wsparcia rodziny, wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, poprzez organizowanie odpłatnych lub częściowo odpłatnych obozów, wycieczek, rekolekcji i innych wyjazdów dla dzieci, młodzieży i rodzin.
 3. Działalność edukacyjną na rzecz osób w wieku emerytalnym z wykorzystaniem dotacji, subwencji i opłat od uczestników działalności edukacyjnej.
 1. Przymierze prowadzi następujące rodzaje nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:
 1. Działalność w zakresie pomocy i wspierania rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie patologiom społecznym, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez organizowanie grup rodzin, a także grup rodziców, dzieci i młodzieży, do których form działań należą; seminaria, spotkania dyskusyjne, spotkania okolicznościowe, wycieczki, obozy i kolonie, praca społeczna, zajęcia sportowe i turystyka oraz prowadzenie zajęć i kursów dotyczących problematyki małżeńskiej, rodzinnej, wychowawczej i ogólnospołecznej, udział w pracy charytatywnej oraz propagowanie idei organizacji świetlic środowiskowych.
 2. Działalność w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocji i organizacji wolontariatu, wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, działania charytatywne, upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dziedzictwa narodowego, poprzez pobudzanie wśród swoich uczestników aktywności społecznej płynącej z poczucia odpowiedzialności, wspieranie działalności oświatowej m.in. poprzez organizowanie lub fundowanie stypendiów, organizowanie wsparcia i przekazywanie zebranych środków i innego rodzaju pomocy.
 3. Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, poprzez organizowanie wsparcia i przekazywanie zebranych środków i innego rodzaju pomocy.
 1. Działalność w zakresie pomocy społecznej, prowadzona poprzez organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego, świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży, klubów integracji rodzinno-sasiedzkiej, może odbywać się jako:
 2. działalność nieodpłatna z wykorzystaniem dotacji, subwencji otrzymanych od właściwych organów administracji publicznej, środków z innych źródeł, lecz bez pobierania jakiegokolwiek wynagrodzenia od beneficjentów pomocy albo
 3. jako działalność częściowo odpłatna z wykorzystaniem wynagrodzenia od osób i rodzin w lepszej sytuacji majątkowej korzystających z takiej działalności.

Prezydium Przymierza określi zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej w zakresie pomocy społecznej. 

 1. Wynagrodzenie z działalności odpłatnej danego rodzaju nie będzie wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności. Nadwyżkę przychodów nad kosztami w danym okresie rozliczeniowym przeznacza się na działalność pożytku publicznego w kolejnym okresie rozliczeniowym.
 1. Przymierze nie prowadzi działalności gospodarczej.
 1. Prezydium Przymierza, działając zgodnie z przepisami prawa, może określić szczegółowe zakresy działalności i zasady rozliczania poszczególnych rodzajów działalności pożytku publicznego.

Rozdział VII

Rozwiązanie Przymierza

 §59

Rozwiązanie Przymierza może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania przy kwalifikowanej większości głosów zgodnie z §29 niniejszego Statutu. Może też nastąpić – zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego – na mocy decyzji właściwej władzy kościelnej. W razie rozwiązania Przymierza, o przeznaczeniu majątku, z zastrzeżeniem § 60, decyduje Walne Zebranie z zachowaniem przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego odnoszących się do prywatnych stowarzyszeń wiernych lub właściwa władza kościelna.

§60

W razie rozwiązania Stowarzyszenia Przymierze Rodzin, szkoła Przymierza Rodzin w Warszawie przy ul. M. Grzegorzewskiej 10 wraz z obiektami sportowymi nadal służyć będzie celom oświatowo – wychowawczym.

Warszawa 6.04.2019  r.