Regulamin nagrody „Wybitny Wychowawca Przymierza”

Regulamin nagrody „Wybitny Wychowawca Przymierza”

Informacja dla Terenowych Ośrodków Przymierza Rodzin w sprawie nagrody i znaczka “Wybitny Wychowawca Przymierza”

I. Ogólne zasady przyznawania nagrody

1. Nagroda przeznaczona jest dla wychowawców Przymierza Rodzin, którzy ukończyli 18 rok życia i zdali maturę.
2. Podstawowym warunkiem otrzymania nagrody i znaczka jest uzyskanie dyplomu wychowawcy Przymierza Rodzin, czyli ukończenie kursu dla wychowawców.
3. Kandydat do nagrody winien mieć za sobą co najmniej trzy lata aktywnej działalności wychowawczej w grupach Przymierza Rodzin, w tym co najmniej rok w roli wychowawcy, oraz uczestniczyć w kadrze co najmniej czterech obozów tej samej grupy.
4. Kandydat do nagrody winien być w momencie jej przyznawania aktywnym wychowawcą Przymierza Rodzin.
5. Nagroda może być przyznana osobom spełniającym wyżej wymienione warunki formalne i wyróżniającym się swoją postawą oraz osiągnięciami w pracy wychowawczej.
6. Nagrodę można otrzymać dwa razy; drugi raz nagrodę może otrzymać wychowawca, który po pierwszym odznaczeniu w sposób nieprzerwany prowadził grupę dziecięcą lub młodzieżową co najmniej przez trzy lata.
7. Nagroda pieniężna przyznawana po raz pierwszy wynosi 1000 zł; nagroda przyznawana po raz drugi wynosi 1500 zł.
8. Występują następujące dwa typy znaczków:
• srebrny, powiązany z nagrodą przyznawaną po raz pierwszy
• złoty, powiązany z nagrodą przyznawaną po raz drugi.
9. Kandydatów do nagrody może zgłaszać:
• Prezydium Zarządu Przymierza Rodzin
• Zespół do spraw Młodzieży
• Odpowiedzialny za Terenowy Ośrodek PR, w którym działa dany wychowawca lub Koordynator Grup Dziecięcych i Młodzieżowych w tym ośrodku.
10. Nagrodę przyznaje kapituła, powołana w tym celu przez Zarząd PR.
11. Kapituła podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody bezwzględną większością głosów, po zasięgnięciu opinii Koordynatora Grup Dziecięcych i Młodzieżowych bądź Odpowiedzialnego za dany ośrodek.
12. Podstawę funduszu nagród stanowią odsetki od kwoty 25 000 zł, będącej częścią nagrody “Pro Publico Bono”.


II. Kapituła

Kapituła składa się z pięciu osób, wybranych na cztery lata przez Zarząd Przymierza Rodzin, oraz wszystkich laureatów nagrody drugiego stopnia (złotej). Obecnie członkami kapituły pochodzącymi z wyboru są: Michał Ginter (przewodniczący), ksiądz Kacper Malicki, Magdalena Kiełczewska, Agnieszka Wasilewska i Piotr Wojciechowski.

III. Zgłaszanie kandydatur i przyznawanie nagrody

Kandydatury należy zgłaszać na ręce członków kapituły (najlepiej do Sekretariatu PR, Nowogrodzka 51) nie później niż 31 marca. Zgłoszenie powinno zawierać dane kandydata, informację na temat wypełnionych przez niego warunków formalnych oraz merytoryczne uzasadnienie zgłoszenia.
Nagrody zostaną wręczone w czerwcu, w czasie Pielgrzymki do Miedniewic.

IV. Elementy, które powinny się znaleźć w zgłoszeniu

Nazwa ośrodka Przymierza Rodzin
Imię i nazwisko kandydata, adres i telefon, data urodzenia
Od kiedy jest w Przymierzu: jako uczestnik, jako pomocnik wychowawcy, jako wychowawca
Kiedy zdał maturę, kiedy ukończył kurs: dla wachtowych, pomocników wychowawców, wychowawców, formacyjny, kurs III stopnia w Rabce, kuratoryjny kurs dla wychowawców, kurs dla kierowników, kurs PCK
Kiedy uzyskał dyplom wychowawcy Przymierza Rodzin
Nazwy grup, które prowadził lub w których uczestniczył, daty rozpoczęcia i zakończenia pracy w danej grupie, prowadzone obozy (w jakim charakterze)
Uczestnictwo w pracy wychowawczej poza własnym ośrodkiem: np. opieka nad dziećmi w czasie pikniku na rzecz szkoły PR, w czasie Międzynarodowego Kongresu Rodziny, uczestnictwo w zlotach międzyośrodkowych, współprowadzenie kursów PR itp.
Reprezentacja PR na zewnątrz, np. prowadzenie kursów pedagogicznych, uczestnictwo w delegacjach i pielgrzymkach