Formacja

Formacja

Życie religijne w grupach Przymierza Rodzin

  Grupa społeczna ma istotne znaczenie dla życia chrześcijańskiego. Z jednej strony jest miejscem, gdzie realizuje się życie i misja Kościoła, z drugiej – jest terenem formowania się osobowości chrześcijańskiej.

  Grupy Przymierza Rodzin mają być małymi wspólnotami w Kościele i pomagać swoim członkom w tym, aby byli wiernymi uczniami i świadkami Chrystusa w życiu codziennym.

  Religijność chrześcijańska  wyraża się przede wszystkim przez:

  – wiarę

  – życie zgodne z zasadami wiary

  – więź z Kościołem

  – praktyki religijne.

  Wszystkie te elementy muszą się składać na życie religijne grupy i jej poszczególnych członków. Kształtowanie postaw chrześcijańskich i wynikających z nich działań jest zasadniczym celem grup Przymierza Rodzin. Odnosi się to zarówno do grup rodziców, jak i do grup dzieci i młodzieży. Formację religijną należy dostosować do wieku i potrzeb członków grupy.

  Za działanie grupy w zakresie życia religijnego szczególnie odpowiedzialny jest animator wspierany przez duszpasterza i wychowawców.

1. Wiara

  Grupa musi stwarzać warunki do rozwoju wiary. W związku z tym rysują się dwa zadania: pierwszym jest kształtowanie świadomości chrześcijańskiej i wypływających z niej postaw, drugim stwarzanie mozliwości doświadczenia wiary.

  Kształtowanie świadomości wymaga pogłębienia i poszerzenia wiedzy religijnej. Służy temu:

 a) Program kształcenia religijnego planowany na cały rok, a realizowany w ramach spotkań o charakterze religijnym. Treść i forma tych spotkań musi być dostosowana do wieku członków i uwzględniać ich potrzeby.

 b) Podejmowanie problemów stawianych przez konkretne sytuacje.

 c) Lektura czasopism i książek religijnych.

 W doświadczenie wiary wprowadza Msza św., modlitwa, refleksja nad Słowem Bożym, a także nad światem i życiem.

2. Życie płynące z wiary

  Autentyczna wiara przejawia się w życiu. Kształtowanie chrześcijańskich postaw moralnych jest sprawą zasadniczej wagi. Dokonuje się ono poprzez formowanie świadomości moralnej (pojęcia, wiedza, oceny) i poprzez zaangażowanie w życie społeczne. Członkowie Przymierza Rodzin muszą poznać i przeżyć społeczne wymiary etyki chrześcijańskiej. Jest to bezwzględnie konieczne, ponieważ zarówno w myśleniu jak i w praktyce życiowej spotyka się indywidualistyczną interpretację orędzia ewangelicznego. Realizowana w codziennym życiu idea służby człowiekowi i społeczeństwu ma być przewodnią ideą grup Przymierza Rodzin.

3. Więź z Kościołem

  Członkowie grupy muszą mieć świadomość, że nie tylko indywidualnie, ale i jako wspólnota stanowią żywą cząstkę Kościoła. Więź z Kościołem powinna wzrastać zarówno poprzez rozwój świadomości eklezjalnej (zrozumienie istoty Kościoła, znajomość jego historii i aktualnego życia), jak i poprzez włączanie się z życie parafii lub innego ośrodka duszpasterskiego. Istotną sprawą są różne formy kontaktu i współpracy z innymi grupami religijnymi istniejącymi w Kościele.

  Grupy dziecięce i młodzieżowe nie zastępują grup katechetycznych w szkole, ale starają się działać w łączności z duszpasterzami.

4. Praktyki religijne

a) Praktyki religijne w czasie roku szkolnego

– Msza św. Przymierza Rodzin

  Gromadzi ona rodziców, dzieci, młodzież oraz wychowawców ze wszystkich grup Przymierza Rodzin istniejących w parafii. Każda grupa dzieci i młodzieży pełni kolejno służbę liturgiczną w czasie tych Mszy św. Ważne jest, aby przy ołtarzu była cała grupa i aby również rodzice mieli określone funkcje.

– Msza św. w pierwsze piątki miesiąca

  Grupy Przymierza Rodzin biorą udział we Mszach św. odprawianych w parafii dla dzieci i młodzieży w pierwsze piątki miesiąca.

– Rekolekcje zamknięte – dla grup młodzieżowych

  Rekolekcje typu zamkniętego, poza miejscem zamieszkania, mogą być odprawiane przez jedną grupę lub wspónie przez kilka grup. Przy łaczeniu grup należy przyjąć kryterium wieku. Niezależnie od udziału w dorocznych rekolekcjach zamkniętych młodzież uczestniczy w rekolekcjach młodzieżowych w parafii.

– Rekolekcje zamknięte i dni skupienia – dla rodziców.

– Rekolekcje i dni skupienia – dla wychowawców i koordynatorów.

– Inne wspólne praktyki religijne

  W czasie wszelkich spotkań grupy powinny występować elementy religijne, takie jak np.: czytanie i rozważanie Pisma Św., chwila modlitewnej kontemplacji w ciszy, wspólna modlitwa przy napotkanym przydrożnym krzyżu. Praktyki te mają pomagać do uświadamiania sobie obecności Bożej w każdej chwili życia.

b) Praktyki religijne na obozach

– Msza św. niedzielna

  Grupa powinna uczestniczyć we Mszy św. niedzielnej w miejscowym kościele – nawet na tych obozach, które mają swojego księdza – dając tym samym okolicznej ludności widoczne świadectwo wiary. Wskazane jest, aby z inicjatywy grupy została odprawiona w parafii – przez księdza z obozu lub przez księdza miejscowego – Msza św. w intencji mieszkańców. Służbę liturgiczną wraz z oprawą muzyczną zapewnia wtedy grupa.

– Codzienne praktyki religijne:

* Wspólne modlitey ranne i wieczorne, modlitwy przed i po posiłku, Anioł Pański odmawiany w południe w łączności z Ojcem Świętym. Modlitwy te mogą być krótkie, istotne jest, aby były przeżywane jako rozmowa z Bogiem. Codzienne modlitwy powinni prowadzić kolejno poszczególni uczestnicy grupy.

* Czytanie i rozważanie Pisma Św. Należy dołożyć starań, aby spotkania ze Słowem Bożym stawały się autentycznym doświadczeniem wiary.

* Chwile ciszy, kontemplacji i indywidualnej modlitwy.

* Wykorzystywanie róznych sytuacji na zwracanie uwagi uczestników obozu na realną obecność Boga wśród nich.

c) Pielgrzymka do Miedniewic

Grupy dziecięce i młodzieżowe, a także rodzice należący do Przymierza Rodzin powinni brać udział w dorocznej pieszej pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Rodzinnej w Miedniewicach. Do właściwego przeżycia pielgrzymki należy przygotować się z odpowiednim wyprzedzeniem. W czasie spotkań grupy trzeba omówić wartość pielgrzymki, miejsca i spotkania całej wspólnoty.

d) Opłatek Przymierza Rodzin

e) Przyjęcie krzyża przez młodzież, rodziców i wychowawców

  Przymierze Rodzin uważa przyjęcie krzyża za znak opowiedzenia się za Chrystusem.

* Członkowie grup młodzieżowych, którzy osiągnęli poziom dojrzałości chrześcijańskiej, odpowiedniej dla ich wieku (najmniej 16 lat), jak również rodzice i wychowawcy mogą przyjąć krzyż, jako znak gotowości realizowania Ewangelii w życiu codziennym i pojęcia służby – Bogu, Ojczyźnie i ludziom.

* Przyjęcie krzyża jest poprzedzone cyklem rozważań na temat życia chrześcijańskiego oraz rekolekcjami lub dniami skupienia.

Dniem przyjmowania krzyża przez młodzież i wychowawców jest uroczystość Chrystusa Króla. Dzień ten jest świętem młodzieży Przymierza Rodzin.

Wszyscy, a zwłaszcza przyjmujący krzyż, muszą mieć żywą świadomość więzi z Chrystusem. Dla tych, którzy przyjęli krzyż w latach poprzednich, uczestnictwo w tej uroczystości powinno być ponowieniem podjętych wówczas postanowień.

Rodzice przyjmują krzyż podczas Peilgrzymki do Miedniewic.