Rada Dyrektorów

Rada Dyrektorów

Regulamin Rady Dyrektorów Szkół Przymierza Rodzin

1. Regulamin Rady Dyrektorów jest zbiorem zasad działania Rady Dyrektorów Szkół Przymierza Rodzin, która powstała na mocy Uchwały nr 3 Zarządu Przymierza Rodzin z dnia 26 września 2005 roku.

2. Zarząd Przymierza Rodzin jest statutowym organem sprawującym nadzór nad Radą Dyrektorów.

3. W skład Rady Dyrektorów wchodzą wszyscy:

– dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i zespołów szkół,

– wicedyrektorzy administracyjno-finansowi szkół i zespołów szkół oraz wicedyrektorzy ds. marketingu,

– rektor i kanclerz Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin,

– prefekci szkół,

– osoba delegowana przez Prezydium Zarządu Przymierza Rodzin w roli obserwatora.

4. Radzie Dyrektorów przewodniczy kolejno dyrektor szkoły lub zespołu szkół Przymierza Rodzin. Przewodniczący Rady Dyrektorów wybierany jest w głosowaniu tajnym na pierwszym jej posiedzeniu, spośród dyrektorów szkół lub zespołów szkół Przymierza Rodzin. Sekretarza Rady mianuje przewodniczący spośród osób wchodzących w skład Rady Dyrektorów, a będących przedstawicielami tej samej szkoły. Kadencja przewodniczącego oraz sekretarza trwa 1 rok i nie może być ponawiana przez tę samą osobę przed upływem kadencji na tym stanowisku wszystkich dyrektorów szkół lub zespołów szkół. Na ostatnim zebraniu w danej kadencji wybierany jest następny przewodniczący.

5. Zebrania Rady Dyrektorów Szkół odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w semestrze.

6. Inauguracyjne zebranie Rady Dyrektorów zwołuje Przewodniczący Zarządu Przymierza Rodzin przedstawiając uczestnikom jego program na 2 tygodnie przed zebraniem. Kolejne zebrania zwołuje przewodniczący Rady Dyrektorów, po ogłoszeniu ich porządku nie później niż na 2 tygodnie przed terminem zebrania. Prezydium Zarządu Przymierza Rodzin może zgłosić do przewodniczącego Rady Dyrektorów temat ważny dla szkół, zgodny z celami wymienionymi w Uchwale nr 3 Zarządu Przymierza Rodzin z dnia 26 września 2005 r., w takim terminie, aby mógł być włączony do porządku dziennego najbliższego zebrania.

7. Uchwały Rady Dyrektorów podejmowane są w trybie głosowania jawnego lub tajnego, przy czym sprawy personalne muszą być zawsze rozstrzygane w trybie tajnym. Uchwały Rady Dyrektorów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady. KaŜdy członek Rady Dyrektorów posiada 1 głos. W przypadku równej ilości głosów, głos przewodniczącego decyduje o wyniku głosowania.

8. Wszystkie ustalenia i uchwały Rady Dyrektorów są protokołowane i podpisywane przez przewodniczącego i sekretarza. W protokóle musi się również znaleźć podsumowanie wykonania uchwał i ustaleń z poprzedniego zebrania.

9. Protokół z zebrania winien być przekazany do sekretariatu Przymierza Rodzin w ciągu 7 dni.

10. Decyzje Rady Dyrektorów są wiążące dla Szkół lub całego Przymierza Rodzin po zatwierdzeniu ich przez Prezydium Przymierza Rodzin na pierwszym posiedzeniu po zebraniu Rady Dyrektorów, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania protokołu. Brak stanowiska Prezydium Zarządu w tym terminie oznacza przyjęcie ustaleń protokołu.

11. Rozwiązania przyjęte przez Radę Dyrektorów mogą być w uzasadnionych przypadkach różne dla poszczególnych szkół, musi być to jednak jasno określone w protokole Rady Dyrektorów.

12. Regulamin Rady Dyrektorów moŜe być zmieniony przez Zarząd Przymierza Rodzin (na wniosek członków Rady Dyrektorów lub członków Zarządu Przymierza Rodzin) po zasięgnięciu opinii Rady Dyrektorów.

13. Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia podjęcia Uchwały o powołaniu Rady Dyrektorów przez Zarząd Przymierza Rodzin i jest załącznikiem do tej Uchwały.

Załączone pliki