Szkoły

Szkoły

Misją Przymierza Rodzin jest wspieranie edukacji i wszechstronnego wychowania dzieci, młodzieży i całych rodzin. Ma ono służyc kształtowaniu postaw otwartych na potrzeby innych ludzi, środowiska i całego społeczeństwa. Wypływają one z inspiracji moralnej i religijnej aktywnych obywateli wobec współczesnego świata oraz wyzwań, które z sobą przynosi. (Statut Stowarzyszenia PR)

Zgodnie z tą misją Przymierze Rodzin utworzyło szkoły i przedszkole. Obecnie Przymierze Rodzin prowadzi przedszkole, 3 szkoły podstawowe, 2 licea i Szkołę Wyższą.

Szkoły Przymierza Rodzin są szkołami katolickimi, posiadającymi własny program wychowawczy. Są dostępne dla wszystkich uczniów, którzy pragną podjąć w nich edukację oraz akceptują ich statut, regulamin, program wychowawczy oraz inne akty wewnętrzne, a także ich cele i wyznawane wartości. (Statuty Szkół)

Nauczanie i wychowanie w Szkołach Przymierza Rodzin ma na celu pełny rozwój osoby w sferze moralnej, duchowej, intelektualnej i fizycznej, zgodnie z wartościami chrześcijańskimi i prawdą ewangeliczną. Przygotowują do podejmowania wyborów dotyczących dalszej edukacji oraz do wyborów życiowych w oparciu o rozpoznanie godności własnej osoby i zadań wobec innych. Do Szkół Przymierza Rodzin mogą uczęszczać również uczniowie innych wyznań, a także niewierzący, o ile są świadomi i akceptują niepodważalne zasady, jakimi szkoły kierują się w wychowaniu.

Szkoły Przymierza Rodzin są szkołami autorskimi, za pracę których odpowiada dyrektor powołany przez organ prowadzący. Istotnym wyróżnikiem Szkół Przymierza Rodzin jest współpracujący ze sobą zespół nauczycieli.

Szkoły Przmierza Rodzin są szkołami tradycyjnymi, stawiającymi uczniom wymagania i oczekującymi od nich rzetelnej pracy na miarę możliwości i posiadanych talentów. Przygotowując uczniów do następnego etapu edukacyjnego, szkoły dążą do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów podczas państwowych sprawdzianów i egzaminów, które kończą każdy etap edukacji.  W Szkołach PR wspieramy także uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce. Istotnym założeniem programu wychowawczego jest ścisłą współpraca szkoły i rodziców. Tradycją szkół Przymierza Rodzin jest organizowanie wspólnych spotkań dla rodziców, nauczycieli i uczniów, takich jak obchody święta szkoły, bożonarodzeniowe kolędowanie, spotkania muzyczne czy też festiwale talentów.

Nasi uczniowie mają możliwość korzystania z socjalnego funduszu stypendialnego, który pozyskujemy z wpłat 1% odpisu od podatku, z imprez dobroczynnych oraz od darczyńców indywidualnych.

Pierwszą szkołą założoną przez Stowarzyszenie jest Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Garwolinie, które rozpoczęło swoją działalność 1 września 1996 r. jako szkoła niepubliczna. Siedzibą szkoły jest budynek należący do Parafii Przemienienia Pańskiego w Garwolinie. W 1999 r. liceum zostało przekształcone w szkołę publiczną, a w 2006 r. powstało także Gimnazjum.

Od 1 września 1997 r. działają  Szkoła Podstawowa i Liceum im. Jana Pawła II, a od 1 września 1999 r. także Gimnazjum im. Jana Pawła II w budynku powstałym ze środków społecznych i dzięki pomocy darczyńców. Szkoły te są szkołami niepublicznymi o uprawnieniach szkoły publicznej.

W 2001 roku powstała Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin im. bł. Edmunda Bojanowskiego, która jest niepubliczną uczelnią wyższą, kształcącą studentów na poziomie studiów I stopnia na kierunkach: pedagogiki, geografii, historii, filologii polskiej, socjologii, zdrowia publicznego i informatyki. Szkoła posiada także bogatą ofertę studiów podyplomowych. Studia te w ogromnej większości skierowane są do obecnych i przyszłych nauczycieli, doskonaląc ich metody pracy z uczniami i dając uprawnienia do nauczania określonych przedmiotów. Od 2008 działa także Uniwersytet Trzeciego Wieku SWPR.

W 2003 roku zostały zarejestrowane Szkoła Podstawowa nr 2 Przymierza Rodzin i Gimnazjum nr 2 Przymierza Rodzin im. Ks. Jana Twardowskiego. W latach 1991 – 2002 organem prowadzącym te szkoły było Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. Siedzibą szkoły podstawowej jest budynek Sióstr Franciszkanek na Mokotowie, a siedzibą gimnazjum jest lokal na Kabatach. Szkoły te są szkołami niepublicznymi o uprawnieniach szkoły publicznej.

W 2003 roku rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa nr 3 Przymierza Rodzin, a rok później Gimnazjum nr 3 Przymierza Rodzin im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Szkoła mieści się w wyremontowanym przez Stowarzyszenie Przymierze Rodzin budynku dawnego Liceum eksperymentalnego im. Górskiego. Szkoły te są szkołami niepublicznymi o uprawnieniach szkoły publicznej.

Od 2004 roku Stowarzyszenie Przymierze Rodzin prowadziło także przedszkole, w którym pracuje się z dziećmi metodą Marii Montessori. Od 2017 roku Przedszkole pp. Bocheńskich jest pod patronatem Przymierza Rodzin.