Uchwała Zarządu w sprawie powołania Rady Dyrektorów

Uchwała Zarządu w sprawie powołania Rady Dyrektorów

Uchwała nr 3 Zarządu Przymierza Rodzin z dnia 26 września 2005 roku.

1. Zarząd Przymierza Rodzin na mocy § 39 Statutu Przymierza Rodzin podejmuje uchwałę o powołaniu z dniem 26 września 2005 roku Rady Dyrektorów Szkół Przymierza Rodzin.

2. W skład Rady Dyrektorów wchodzą wszyscy:

– dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i zespołów szkół,

– wicedyrektorzy administracyjno-finansowi szkół i zespołów szkół oraz wicedyrektorzy ds. marketingu,

– rektor i kanclerz Szkoły WyŜszej Przymierza Rodzin,

– prefekci szkół,

– osoba delegowana przez Prezydium Zarządu Przymierza Rodzin w roli obserwatora.

3. Celem Rady jest:

– opracowanie standardów dotyczących kształcenia i wychowania, wspólnych dla wszystkich szkół Stowarzyszenia i zgodnych z wartościami wyznawanymi przez Przymierze Rodzin,

– dzielenie się doświadczeniami w celu podnoszenia poziomu naukowego szkół i jakości wychowania, – pomoc i współpraca w celu sprawnego zarządzania oraz gospodarowania środkami finansowymi szkół,

– koordynacja działań poszczególnych szkół na rzecz tworzenia i rozwoju środowiska Przymierza Rodzin,

– zgłaszanie do Zarządu Przymierza Rodzin wniosków dotyczących działalności szkół.

4. Zarząd Przymierza Rodzin zatwierdza Regulamin Rady Dyrektorów, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.